ورود به سایت
نام کاربری:
رمزعبور :


 
پیوندها

آزمایش ایمونوالکتروفورز سرم چیست؟ایمونوالکتروفورز تکنیکی قدرتمند بر اساس استفاده از واکنشهای آنتی بادی-آنتی ژن در ترکیب با روش الکتروفورز برای جداسازی پروتئینها میباشد. این تست در مواردی که نتایج الکتروفورز پروتئین سرم افزایشی را در باند گاما گلوبولین نشان دهد و یا دلایلی مبنی بر شک به وجود بیماری مولتیپل میلوما باشد انجام میشود. البته باید توجه شود که هرگونه ایمونوتراپی با گاماگلوبولینها و یا سابقه واکسیناسیون در 6 ماه گذشته همچینین استفاده از داروهایی مانند متادون، ایزونیازید، هیدرالازین، فنی توئین و داروهای پیشگیری از بارداری در زمان انجام آزمایش پروتئین الکتروفورز باعث افزایش کاذب در میران باند گاما میگردد.

مقادیر نرمال: مقادیر نرمال ممکن است در آزمایشگاه های مختلف کمی متفاوت باشند ولی به طور کلی میتوان در محدوده های زیر عنوان نمود:
IgG:700-1800 mg/dl
IgM: 60-290 mg/dl
IgA: 70-440 mg/dl


IgM
موارد افزایش یافته این آنتی بادی میتواند مطرح کننده ماکروگلوبولنمی والدنشتروم ( بدخیمی سلولهای   در جهت تولید این آنتی بادی ) و یا بیماریهایی مانند آرتریت روماتوئید، هپاتیت مزمن و مونونوکلئوز باشد.
کاهش IgM  کاهش این آنتی بادی در ایدز، مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند استروئیدها و یا برخی از لوسمی ها دیده میشود.

IgG
افزایش : در بیماری های مزمن کبد، برخی از بیماری های اتوایمیون و عفونتهایی مانند سل و سارکوئیدوز افزایش این آنتی بادی مشاهده میشود
کاهش :کاهش این آنتی بادی در سندرم ویسکوت آلدریچ ( سندرمی ژنتیکی با کاهش توانایی در تولید آنتی بادیها) و همچنین ایدز و برخی از لوسمی ها مشاهده میشود

IgA

افزایش :در موارد بیماری های کبدی مزمن، عفونتهای مزمن و بیماری التهابی روده مشاهده می شود
 کاهش :کاهش این انتی بادی در حالت آتاکسی، مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمی و کاهش سطح پروتئین خون مشاهده میشود.
 ایمونوالکتروفورز پروتئین ادرار
این تست به منظور بررسی وجود یا عدم وجود آنتی بادی در ادرار و در مرحله بعد اندازه گیری مقادیر انتی بادی های مختلف در ادرار کاربرد دارد. این تست به دنبال مشاهده پروتئین در ادرار و به ویژه وجود گاماگلوبولینها در ادرار به دنبال انجام تست الکتروفورز پروتئین ادرار درخواست میشود.
 تفسیر نتایج
در حالت عادی و سلامت میران پروتئینهای ادرار بسیار ناچیز بوده و این مقدار ناچیز نیز تنها شامل آلبومین میباشد .
مقادیر افزایش یافته گاماگلوبولینها در ادرار در نفروپاتی کلیوی و مهمتر از همه مولتیپل میولوما مشاهده میشود

 

11:23PM 1391/04/02

 

 
منوی اصلی
جوابدهی آنلاین
اخبار داخلی آزمایشگاه
 مقالات علمی
طراحی و اجرا :گروه مهندسی پارمیس