ورود به سایت
نام کاربری:
رمزعبور :


 
پیوندها

ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ
ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ
اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﺗﺎری دﯾﺪ
ﻟﺮزش اﻧﺪاﻣﻬﺎ 
ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﮔﺰﮔﺰ و ﻣﻮرﻣﻮر ﺷﺪن اﻃﺮاف دﻫﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب و ﻋﺮق ﺳﺮد 
رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ

ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﺎﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ 
ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺮﻣﺎ
ﺗﺰرﯾﻖ زﯾﺎد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ 
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد
دو ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ
ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان آب ﻣﯿﻮه ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺴﻞ
ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ آب ﻧﺒﺎت

ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻗﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ را ﻫﻤـﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دردرﻣﺎن اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺳـﺮﯾﻊ اﻻﺛـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮاد ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺛﺮ زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎدوﺑﺎره دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺸﻮﯾﺪ.

ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﯿﻮه
ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﮑﻮﯾﺖ
ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ 

ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی 200 ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی ذﯾﻞ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ :
ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ
اﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ادرار

ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ آورﻧﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ورزﺷﯽ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا

ﺗﻮﺟﻪ

داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ۲ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪه اﻧـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻧﺮﻣـﺸﻬﺎی ﻣـﺪرن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از اﻧﺘـﺸﺎر ‫ﺳﻨﺪروﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد جلوگیری کند.

بیماری ﻗﻨﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ:

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﭘﺲ از آﻏﺎز درﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻮﯾﺰﻫﺎی داروﯾﯽ ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﭼﺎﻗﺘﺮ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و اﯾـﻦ ﺑـﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮐﺒﺪ ﻣﺎزاد اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﺎﻧﮑﺮاس (ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻘﺪاری اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺧﻮن وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ راﻧﺪن ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ درون ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ از وﻗﻮع اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. اﻣـﺎ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺗﻤـﺎم داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﺪاﻗﺒﺎﻟﯽ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف در ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.

بیماری ﻗﻨﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻏﺬاﯾﯽ:

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ دﭼﺎر دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣـﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﺎﻫﯽ وﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺷﺪﯾﺪ ﻓـﺮاوردهﻫـﺎی ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘـﺰی و ﺷـﮑﺮ و ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮدن درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﭼـﺎر دﯾﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ وزن ﺑـﺎﻻ و ﻣـﺼﺮف زﯾﺎد ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻧﻬﺎﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧـﻪﻫـﺎی ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺟﺎی ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻧﺎن ﭘﺰی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ‫ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه ﮐـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﺴﯿﺎر زﯾـﺎد ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘـﺮ ﮔﻮﺷـﺖ و ﻣﺎﮐﯿـﺎن و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را اﻓـﺰاﯾﺶ و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺗﮏﭘﯿﻮﻧﺪی و ﭼﻨﺪﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﭼﺮﺑﯿﻬـﺎی اﻣﮕـﺎ۳ ﻣﻮﺟـﻮد در روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﮐﺎﻣﻞ و داﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺠﺎی آرد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫـﺪ. ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدهای ﺳﻤﯽ  ( ﺑﺮای سلولها )  ﺑﻨـﺎم ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﻋﺼﺎب و ﮐﻠﯿﻪ و ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎ و ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ زﯾﺎد ﺳـﻄﺢ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺠﺎی ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از آرد ﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﺷﮑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ورزش و بیماری ﻗﻨﺪ:

ورزش ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺧـﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ﻗﻨـﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﺑـﻪ ﯾﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺑﭽﺴﺒﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣـﺎدهای زﯾـﺎنآور ﺑﻨـﺎم ﺳـﻮرﺑﯿﺘﻮل  ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻐﺰی و ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﭘﺎﻫﺎی ﺳﻮزان وﮔﺮدد.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ وارد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در سلولهای  ﮐﺒﺪ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد. اﮔﺮ سلولهای ﮐﺒﺪ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﻨﺪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ. اﮔﺮ ذﺧﯿﺮه  ی سلولهای عضلات در ﭘـﯽ ورزشﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﺧﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻤـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ذﺧﯿﺮه ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ


دکتر لیلا هاشمی

 


11:58AM 1391/08/23

 

 
منوی اصلی
جوابدهی آنلاین
اخبار داخلی آزمایشگاه
 مقالات علمی
طراحی و اجرا :گروه مهندسی پارمیس